Zoeken
 
De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit drie ouders en drie teamleden
 
Oudergeleding:
Bas van Dijke (voorzitter)
Dennis Kurvers
Marjoke Verschelling
 
Teamgeleding:
Eveline Prins (penningmeester)
Yvonne Tolsma (secretaris)
Jan Verboom
 
De leden stellen zich hier voor:
 
De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en heeft als taak de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden, zo goed mogelijk te behartigen.  Tijdens een vergadering worden onderwerpen, die op school spelen, besproken. Voorbeelden hiervan zijn: de inhoud van de schoolgids, het jaarplan, de formatie en groepsverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing, invulling schooltijden, huisvesting, zaken vanuit de GMR.
Voor sommige zaken heeft de directie de instemming van de MR nodig, voor andere zaken mag de MR advies geven.
 De directie van de school kan op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de raad hierbij te informeren.
 
De MR brengt rond oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-regelement en de notulen liggen ter inzage in de school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR.
Zowel ouders als groepsleerkrachten kunnen de MR-leden benaderen voor meer informatie ten aanzien van het beleid op school of om iets aan de orde te stellen. Dit kan door ons op school aan te spreken of een mail te sturen naar (de secretaris): mr.willemvanoranje@spco.nl
 
Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even bij de secretaris aan.