Zoeken
Welke organisatievormen staan wij voor om onze doelen te bereiken?

Wij gaan in principe uit van het leerstofjaar
klassen systeem. Daarnaast houden wij rekening met wat het kind van ons vraagt. Het werken met dag- en weektaken, waarin rekening kan worden gehouden met het niveau, tempo van werken en concentratie van kinderen, is een goed hulpmiddel. Door middel van differentiatievormen houden we rekening met de verschillen tussen kinderen.
 
Tweemaal per leerjaar worden leerlingen getoetst. De resultaten worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding van deze toetsen werken leerlingen, waar nodig, op verschillende niveaus.
 
Zorgverbreding en interne begeleiding zijn speerpunten binnen onze school. Indien we dit wenselijk achten worden kinderen buiten of binnen de eigen groep, in kleine groepen of individueel, begeleid met behulp van hulp programma’s.